Strona główna » Jednostki organizacyjne » Komórki organizacyjne » Zgromadzenie Związku

Zgromadzenie Związku


W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin – uczestników Związku.

Z mocy ustawy reprezentuje gminę wójt lub burmistrz.

Za zgodą rady gminę może reprezentować inna osoba będąca członkiem organu gminy.

Drugim przedstawicielem gminy jest osoba wyznaczona przez radę.

Do właściwości Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
- Zmiany Statutu Związku.
- Określania warunków wstępowania i występowania ze Związku.
- Rozwiązania Związku.
- Wyboru i odwołania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
- Powołania i odwołania Skarbnika Związku – na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
- Przyjęcia budżetu Związku, sprawozdania z wykonania budżetu, udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi.
- Majątkowych Związku a przekraczających zakres zwykłego Zarządu.
- Określenia kwoty, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- Przyjmowania darowizn i zapisów na rzecz Związku.
- Obejmowania zarządów fundacji.
- Usunięcia gminy ze Związku.
- Struktury organizacyjnej i regulaminów w niej obowiązujących w prowadzonej działalności Związku.
- Określania sposobu ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
- Stanowienie w innych sprawach, także zastrzeżonych ustawami do kompetencji Zgromadzenia.

Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Zgromadzenia oraz wiceprzewodniczącego.

Sesję Zgromadzenia zwołuje przewodniczący lub jego zastępca co najmniej 2 razy w roku. Sesja nadzwyczajna może być zwołana na żądanie Zarządu lub co najmniej ¼ członków Zgromadzenia. O zwołaniu sesji członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Jednocześnie powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne materiały.

Pierwszą sesję Zgromadzenia zwołuje przewodniczący poprzedniej kadencji.

Sesje Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powinien być odczytany i przyjęty na następnej sesji.

Obrady Zgromadzenia są jawne. Jawność obrad może być wyłączona również, gdy stanowią tak przepisy ogólne.

Głosowanie jest jawne, chyba że ustawa przewiduje możliwość tajnego głosowania.

Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia.

Członkowie Zgromadzenia są obowiązani brać udział w jego pracach.

Na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie przysługują diety za udział w sesjach Zgromadzenia, posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Komórki organizacyjne
Autor informacji: Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2002r.
Informację wprowadził: Krzysztof Surma
Opublikowany dnia: 2002-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 Transitional